Aktiviteter:
ma ti on to fr
              
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           
Desember - 2018
<<
>>

 John Dahle Skipshandel A/S

Monter Stormarked Forus

Maritim Båtutstyr

Ryfylke Friluftsråd

 

Du er her: Om SF1928 » Foreningens lov

  

logo

                               

 

Lov

for  

Seilforeningen 1928

Stiftet 1928

 

 
 
Vedtatt 25. november 1969
 
Oppdatert 25. mars 1984
 
Oppdatert 25. januar 2006
 
Revidert 26. februar 2013
 
Oppdatert 18. mars 2014
 
Oppdatert 24. februar 2015
Revidert 5. mars 2018
 
 
  
 
 
§ 1 Formål
 
Foreningens formål er å fremme seilsport gjennom idrett og friluftsliv i sunne former.
 
Virksomheten er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og parolympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 
 
 
§ 2 Organisasjon
 
Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 
Foreningen er medlem av Norges Seilforbund.
 
Foreningen er medlem av NIF gjennom Rogaland idrettskrets, hører hjemme i Stavanger kommune, og er medlem av Idrettsrådet Stavanger.
 
Foreningen skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for foreningen uavhengig av hva som måtte stå i foreningens egen lov.
 
 
 
§ 2a Foreningens stander og merke
 
Foreningens stander og merke er en blå fylt sirkel på rød, trekantformet bunn. Fargene er som blått og rødt i det norske flagget. Trekanten er likebent, hvor langsidene er to ganger kortsiden. Sirkelens diameter utgjør en halv kortside. Den er plassert med sentrum på en linje fra midten av kortsiden til standerens spiss. Avstanden mellom sirkelens sentrum og kortsiden utgjør en halv kortside.
 
 
 
§ 3 Medlemsbetingelser
 
Alle som aksepterer foreningens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp alle økonomiske forpliktelser til foreningen og andre organisasjonsledd i NIF.
 
Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Foreningens avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.
 
Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
 
Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og foreningens regelverk og vedtak.
 
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
 
Foreningen kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent eller annen avgift.
 
Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap og skal strykes fra medlemslisten. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
 
Det skal føres kartotek over medlemmene med innmeldingsår og ansiennitet for søknad om båtplass. Medlemmene må selv oppgi og oppdatere informasjon om bostedsadresse, e-post adresse og telefonnummer.
 
Æresmedlemmer utnevnes av ordinært årsmøte etter innstilling fra styret.
 
 
 
§ 4 Kontingent og avgifter
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter og egenandeler kan kreves for deltakelse i foreningens aktivitetstilbud.
 
 
 
§ 5 Kjønnsfordeling
 
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i foreningen skal det tilstrebes å velge personer fra begge kjønn.
 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det så vidt mulig skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal så vidt mulig begge kjønn være representert.
 
 
 
§ 6 Stemmerett og valgbarhet
 
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av foreningen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.
 
Medlem som skylder kontingent eller annen foreningsavgift, har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.
 
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
 
En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i foreningen: medlem av styre, valgkomité, lovutvalg, revisor.
 
En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
 
Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
 
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte.
 
 
 
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
 
NIFs lovnorm gir nærmere bestemmelser.
 
 
 
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer
 
NIFs lovnorm gir nærmere bestemmelser.
 
 
 
§ 9 Inhabilitet
 
En tillitsvalgt eller oppnevnt representant er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse når vedkommende selv er part i saken eller har nær tilknytning til person som er part i saken, eller når andre særlige forhold kan svekke tilliten til personens upartiskhet. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at personens tilknytning til saken ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt.
 
Inhabilitetsreglene gjelder ikke tale- og stemmerett i årsmøtet.
 
NIFs lovnorm inneholder nærmere bestemmelser om inhabilitet.
 
 
 
§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
 
Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i foreningen vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
 
Det skal føres protokoll fra styremøter.
 
 
 
§ 11 Tillitsvalgtes godtgjørelse
 
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende.
 
Refusjon forutsetter godkjenning fra styret før aktiviteten tar til.
 
 
 
§ 12 Regnskap og revisjon
 
Foreningen skal føre løpende regnskap over inntekter og utgifter. God regnskapsskikk skal tilstrebes slik at behovet for styring og kontroll blir tilfredsstilt.
 
Årsregnskapet skal gi et pålitelig bilde av foreningens økonomiske aktivitet og stilling. Det skal revideres før det legges fram for årsmøtet til godkjenning.
 
På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av foreningens bankinnskudd.
 
Foreningens bankkonti skal være knyttet til foreningen og skal disponeres av to personer i styret.
 
Foreningen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån.
 
Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til foreningens størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet.
 
 
 
§ 13 Årsmøtet
 
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år før 15. mars.
 
Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på foreningens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
 
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
 
Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
 
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. foreningens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
 
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste.
 
Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
 
Det skal føres protokoll over årsmøtet.
 
 
 
§ 14 Ledelse av årsmøtet
 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.
 
 
 
§ 15 Årsmøtets oppgaver
 
Årsmøtet skal:
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 
3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 
4. Behandle foreningens årsmelding, herunder melding fra regattakomitéen.
 
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 
6. Behandle forslag og saker.
 
7. Fastsette medlemskontingent og andre avgifter.
 
8. Vedta foreningens budsjett.
 
9. Behandle foreningens organisasjonsplan.
 
10. Foreta følgende valg:
 
a) Leder og nestleder
 
b) Øvrige styremedlemmer og et varamedlem til styret.
 
c) Regattakomité og øvrige valg i henhold til organisasjonsplanen.
 
d) To revisorer.
 
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner og organisasjonsledd hvor foreningen har representasjonsrett.
 
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret kan velges samlet.
 
Leder velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år, øvrige tillitsvalgte for ett år.
 
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.
 
 
 
§ 16 Stemmegivning på årsmøtet
 
Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
 
Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 
 
 
§ 17 Ekstraordinært årsmøte
 
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:
 
a) Vedtak av årsmøtet i foreningen.
 
b) Vedtak av styret i foreningen
 
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av foreningens stemmeberettigete medlemmer.
  
Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på foreningens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.
 
Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. foreningens lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
 
Ekstraordinært årsmøte i foreningen skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.
 
Medlemsmøter kan holdes når styret finner det ønskelig.
 
 
 
§ 18 Foreningens styre
 
Foreningen ledes og forpliktes av styret, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 
Styret skal:
 
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 
b) Påse at foreningens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at foreningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
 
c) Etter behov, oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 
d) Representere idrettslaget utad.
 
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
 
 
 
§ 19 Grupper og komiteer
 
Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
 
Foreningen kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Årsmøtet bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av organisasjonsplanen.
 
For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.
 
 § 20 Straffesaker
 
For disiplinærsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
 
 
 
§ 21 Lovendring
 
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i foreningen etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
 
Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av foreningen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen.
 
§§ 21 og 22 kan ikke endres av foreningen.
 
 
 
§ 22 Oppløsning
 
Forslag om oppløsning av foreningen må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
 
Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring.
 
Ved oppløsning eller annet opphør av foreningen tilfaller overskytende midler etter avvikling et formål bestemt av idrettskretsen i samråd med Stavanger kommune. Underretning om at foreningen skal oppløses, skal sendes til partene 14 dager før foreningen holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.
 
 
 
 
 
 
E-post