Aktiviteter:
ma ti on to fr
              
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           
Desember - 2018
<<
>>

 John Dahle Skipshandel A/S

Monter Stormarked Forus

Maritim Båtutstyr

Ryfylke Friluftsråd

 

Du er her: Om SF1928 » Reglement

   

  

Reglement for Seilforeningen 1928

 

Samlet, den 25. mars 1984  

Oppdatert, den 25. oktober 1993 

Oppdatert, den 25. november 1998

Oppdatert, den 25. januar 2006

Oppdatert den 15. mars 2011 

Oppdatert den 18. mars 2014

Redigert og oppdatert, vedtatt 24. februar 2015 

 

 

1. Omfang og ansvar  

1.1 Båthavnen omfatter det området på land og sjø med installasjoner og bygninger som disponeres av Seilforeningen 1928. Reglementet gjelder for hele båthavnen. 

1.2 Drift og vedlikehold av båthavnen, med unntak av Klubbhuset, ivaretas av havnesjef som står ansvarlig overfor Styret. Styrets nestleder har tilsvarende ansvar for Klubbhuset. 

1.3 Hvert medlem og bruker har ansvar for ryddighet og orden ved all aktivitet i havnen.  Foreningens utstyr og bygninger skal brukes på en riktig og respektfull måte, slik det er tiltenkt. Mangler og skader skal snarest meldes til styret. 

1.4 Båteiere plikter å holde ansvarsforsikring. 

1.5 En forutsetning for dette reglementets gyldighet er at foreningens avtaler med Stavanger kommune opprettholdes.

 

2. Tildeling av båtplass 

2.1 Foreningens styre tildeler båtplass i havnen. 

2.2 Det bare anledning til å tildele og opprettholde plass for seilbåter, dvs. båter med seil som hovedfremdriftsmiddel, såfremt plassen er egnet for seilbåt. 

2.3 Båtplass kan kun tildeles et medlem i foreningen og for båt i eget eie. Firma, organisasjoner og lignende kan ikke tildeles båtplass. Egne regler gjelder for sameie, se nedenfor. 

2.4 Det er kun tillatt med én båtplass per medlem. 

2.5 Et medlem som ønsker båtplass, søker om dette til styret, med nødvendig informasjon om båten. Ved første-gangs søknad om båtplass i SF1928 betales et ventelistegebyr i samsvar med foreningens prisliste. 

2.6 Tildeling av båtplass skjer på grunnlag av medlemsansiennitet og passende båt til plassen. 

2.7 Medlemsansiennitet som grunnlag for prioritering av båtplass, regnes som antall år og dager med sammenhengende medlemskap i SF1928. Medlemsskapet regnes fra dato for mottak av første innbetaling av medlemskontingent. Ved usammenhengende medlemskap tapes ansienniteten for periodene før det siste avbrekket i medlemskapet. 

2.8 Båtplass tildeles etter innstilling fra havnesjefen. Innstillingen skal inneholde en vurdering av egnethet, dvs. om båten passer til en ledig plass med hensyn til lengde, bredde og dypgående, og eventuelt skroghøyde, vekt, hindringer i havnen eller andre praktiske forhold. Styret kan også finne en båt uegnet fordi innplasseringen ikke er forenlig med foreningens lov og formål. 

2.9 I indre havn, dvs. innenfor indre molo, skal det som hovedregel ikke plasseres båter over 30 fot eller båter som kan hindre havnens funksjon.  

2.10 Bredden på en båtplass er normalt lik båtens maksimale bredde pluss 80 cm i indre havn eller 90 cm i ytre havn, målt fra midt til midt av utrigger/fortøyningsbom. 

2.11 Fra den dagen et medlem blir tilbudt båtplass eller skifte av båtplass, gjelder en frist på 2 uker for å akseptere tilbudet og 12 måneder for å plassere egen båt på den tildelte plassen, hvis ikke mistes tilbudet. Tilbud må aksepteres skriftlig. Styret kan gjøre unntak i spesielle tilfeller. 

2.12 Tildelt og målt plass gir grunnlag for fakturering av bryggeavgift. 

2.13 Båtplassen skal betales fra den dato tilbudet aksepteres. 

2.14 Båteier som ønsker å skifte båt på sin tildelte plass, må søke styret som vurderer egnethet. Godkjenning må foreligge før ny båt ankommer havnen.  

2.15 Medlemmer som ønsker å bytte båtplass i havnen, må søke styret som godkjenner bytte basert på medlemsansiennitet og egnethet. 

2.16 Styret kan ved behov omplassere båter i havnen. Før slik omplassering utføres skal det tilstrebes enighet mellom alle berørte parter. Styret er ansvarlig for optimal utnyttelse av havnen. 

2.17 Styret fører liste over medlemmer som venter på båtplass, både for nykommere i havnen og for bytte av båtplass. Alle som er oppført på venteliste må bekrefte sin interesse innen 31. desember hvert år. I god tid før 31. desember vil styret sende påminnelse. Dersom en ikke bekrefter sin interesse etter å ha mottatt påminnelse, faller en ut av listen. 

2.18 Styret fører liste over medlemmer som har fått tildelt båtplass med tildelingstidspunkt, båtens registreringsnummer og spesifikasjoner, og med angivelse av båtplassen med bredde og andre data.

2.19 Båteier skal kunne dokumentere sitt eierskap gjennom registrering hos Norges Seilforbund eller i andre registre, og i tillegg med gyldig forsikringsbevis. 

2.20 Både ventelister og liste over tildelte båtplasser skal være tilgjengelig for medlemmene og Stavanger kommune. 

2.21 Endring av boligadresse, e-postadresse og telefonnummer må uten opphold meldes til styret. Dette gjelder også spesifikasjoner for ny båt, nytt seilnummer eller annet registreringsnummer. 

2.22 Båtplass tapes dersom den som har fått tildelt plassen ikke har benyttet plassen til egen båt i 1 år. Båtplass tapes også ved oppsigelse eller om medlemskapet opphører. Styret kan gjøre unntak i særlige tilfelle, for eksempel ved seiltokt av lengre tids varighet. 

2.23 Når en båtplass midlertidig ikke er i bruk, for eksempel ved ferieseilas eller ved at båten ligger i opplag på land, kan styret leie fram plassen. Båteiere har ikke anledning til selv å drive framleie eller utlån av båtplass. Ved planlagt fravær ut over to uker skal båteier varsle havnesjefen om at båtplassen kan benyttes av andre. Ved tidlig tilbakekomst må havnesjefen varsles. Båteier har da rett på å få plassen tilbake. 

2.24 Arve-berettigede i rett linje, ektefelle/samboer/foreldre/barn kan etter søknad til styret overta et medlemskap med rett til å beholde tildelt båtplass i båthavnen. Styret skal hjelpe til med en slik søknad. Medlemsansiennitet i foreningen kan ikke arves. 

2.25 Hvis en båt har flere eiere, skal det registreres en hovedeier som er ansvarlig for båtplassen og som bærer alle plass-innehaverens forpliktelser. Foreningen forholder seg til hovedeieren.  Medeiere må være medlemmer av SF1928. Medeiere som ønsker å overta båt fra hovedeier, må søke båtplass etter samme regler som andre søkere.

 

3. Bruk av båtplassen 

3.1 Tildelt båtplass medfører ansvar for riktig bruk. Den enkelte båteier skal føre tilsyn med plassen og se til at den blir vedlikeholdt. Flytelementer og fortøyninger skal holdes rimelig fri for tare og annen marin vekst. Reparasjon av skader og nødvendig arbeid som båteier ikke kan utføre selv, må meldes til havnesjefen. 

3.2 Båten skal holdes fortøyd på skikkelig og sikker måte, bl.a. for å unngå skade på havneinnretninger og andre båter. Fortøyningene skal innrettes etter eventuelle pålegg fra styret. 

3.3. Fortøyningene skal være utstyrt med fjæring. Ved fortøyning i fast brygge, skal fortøyningene foran være festet i bryggen og ikke i utrigger. 

3.4 Ved tilkopling av landstrøm eller under opplag skal det brukes elektriske kabler med ledningstverrsnitt minst 2,5 mm² og isolering for utendørs bruk. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 500W. Landstrømkabel skal gå direkte fra båten til foreningens koplingspunkt, uten at kabelen skjøtes slik at fukt kan komme til. Kabelen skal ikke surres rundt utriggere eller festes på en måte som gjør at den kan komme i klem og bli utsatt for påkjenninger eller falle i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Strømboksen skal holdes låst.  

3.5 Det er ikke adgang til å seile inn og ut av havnen så fremt båten har fremdriftsmaskineri.

 

4. Båter som ikke har båtplass 

4.1 Joller og 2,4mR-båter skal oppbevares på områder styret har bestemt og slik havnesjefen anviser. 

4.2 Alle joller skal registreres og merkes med tildelt nummer. Liste med jollenummer, eiers navn, telefonnummer, bryggeplass og båthavn skal slås opp i slipphuset og verkstedrommet ved slippen. 

4.3 Styret tildeler plass i jollehuset for joller inntil 10 fot etter skriftlig søknad på basis av medlemsansiennitet. Styret fører liste over tildelte plasser og venteliste. Det tildeles maksimalt én jolleplass i jollehuset pr. seilbåt i havnen. 

4.4 Dørene i jollehuset skal holdes låst. 

 

5. Slipp, mastekran og annet utstyr 

5.1 All bruk av foreningens utstyr så som vognslippslipp, mastekran, verktøy m.m. skjer på båteiers eget ansvar og risiko. Dette gjelder selv om en av foreningens tillitsvalgte er med i arbeidet. Båteier og den som skal operere slipp og mastekran, må ha gyldig egenerklæring før bruk. 

5.2 Bruk av slippen forhåndsbestilles i samsvar med gjeldende prosedyre. (Se foreningens hjemmeside.) Foreningens slipp er fortrinnsvis for foreningens medlemmer. Ikke-medlemmers bruk av slipp må avtales med havnesjef på forhånd. 

5.3 I tiden 15. mars – 1. juli er slippen prioritert for båter med fast plass i havnen, hver med 1 slipping. 

5.4 En ordinær slipping kan vare inntil 3 døgn. 

5.5 Foran regattaer har deltakerbåter rett til å benytte slippen for bunnspyling, mellom ordinære slippinger, mot rimelig forhåndsvarsel til neste ordinære slipper. 

5.6 Hvis bestilt slipptid ikke skal benyttes, må bestillingen kanselleres hos havnesjefen og strykes i slippkalenderen så snart som mulig og neste person på listen eller ventelisten søkes varslet direkte. Det er anledning til internt bytte av bestilt slipptid. Dette skal dokumenteres i slippkalenderen. 

5.7 Betalingskrav for slipping gjelder for båter uten fast plass i havnen selv om den bestilte tiden ikke benyttes, såfremt avbestilling ikke er meldt til havnesjefen to uker i forveien.  

5.8 Private eiendeler skal ikke lagres i slippverkstedet eller slipphuset. Utstyr som brukes under slipping, tillates midlertidig plassert i slippverkstedet (på kaien) mens arbeidet pågår. 

5.9 Ved bruk av mastekran plikter brukeren å påse at belastningen iht. merket «total last» ikke overstiges. 

 

6. Opplagsplassen  

6.1 Ved vinteropplag og/eller vårpuss organiserer havnesjef land- og sjøsetting av båter med mobilkran. Dato for dette fastsettes av styret og kunngjøres i god tid på foreningens nettside og ved oppslag i Breivik. Båteiere skal klargjøre båt, krakker og støtter i god tid før landsetting. Etter landsetting skal båteieren selv sørge for at opplagskrakken er sikret med skråstropper og at båten står trygt. 

6.2 Opptak og sjøsetting med mobilkran, oppstilling og opplag på land skjer på båteiers eget ansvar og risiko. Dette gjelder selv om en av foreningens tillitsvalgte er med i arbeidet. Båteier må ha gyldig egenerklæring før operasjonene tar til. 

6.3 Opplagsplassen og utstyrskonteinerne disponeres og brukes slik det bestemmes av styret og anvises av havnesjefen. 

6.4 Private båttilhengere kan oppbevares på foreningens område etter skriftlig avtale med havnesjef.

6.5 Utstyrskonteinere skal ikke brukes til oppbevaring av private eiendeler med mindre dette er seilbåtutstyr av typen seil, kalesjer, spinnakerbommer etc. som må ryddes ut av seilbåt før regatta eller seilas. Konteiner 1 er for foreningens utsyr og materiell. Påhengsmotorer og bensintanker kan etter avtale med havnesjef plasseres i konteiner 2. Konteiner 3 er for regattautstyr. 

 

7. Klubbhuset 

7.1 Medlemmene kan benytte klubbhuset når dette ikke kolliderer med møter eller andre foreningsbestemt arrangement. 

7.2 For å kunne benytte klubbhuset til lukkede arrangement, må styret søkes om tillatelse. 

7.3 Røyking i klubbhuset er ikke tillatt. 

7.4 Klubbhuset skal ikke brukes til oppbevaring av privat utstyr. 

 

8. Dugnad 

8.1 Alle som har båtplass i havnen plikter å delta i dugnad etter foreningens bestemmelser. 

8.2 For dugnad på klubbhuset kan alle medlemmer pålegges dugnadsplikt. 

 

9. Sikkerhet og miljø 

9.1 Som rettledning for all aktivitet gjelder foreningens Sikkerhetsplan og foreningens Miljøplan. (Se foreningens hjemmeside) 

9.2 Brukerne skal, før arbeidet tar til, gjøre seg kjent med hvilke regler som gjelder for vognslipp og mastekran og for bruk av opplagsplassen. 

9.3 For å operere vognslipp og mastekran kreves særskilt opplæring. 

9.4 Medlemmene skal holde seg oppdatert om hvilke regler som gjelder for tømming av søppel og deponering av spillolje og annet miljøbelastende avfall. 

9.5 Det er forbudt å lense bunnvann som er forurenset av olje. 

9.6 Ved bruk av båttoalett i havnen skal septiktank være lukket mot sjø. 

9.7 Det skal ikke kastes noe miljøbelastende over bord i Breivik, under arrangementer og regattaer gjennomført av SF1928, eller av medlemmer eller deltakere for øvrig.

 

10. Avvik og endring 

10.1 Styret avgjør tvilstilfeller ved praktiseringen av reglementet. Styret kan også gjøre avvik når spesielle forhold tilsier det. 

10.2 Brudd på reglementet eller andre bekjentgjorte bestemmelser kan medføre tap av båtplass eller bortvisning fra havnen. 

10.3 Umerket, privat utstyr som er etterlatt eller ureglementert lagret, kan bli fjernet uten varsel.  

10.4 For skyldig betaling eller for skade som voldes, kan styret sende regningen til inkasso og sette en båt på land for båteieres ansvar, regning og risiko. 

10.5 Reglementet kan endres ved vanlig flertall på årsmøtet.

 

E-post