Aktiviteter:
ma ti on to fr
              
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           
Desember - 2018
<<
>>

 John Dahle Skipshandel A/S

Monter Stormarked Forus

Maritim Båtutstyr

Ryfylke Friluftsråd

 

Du er her: Om SF1928 » Sikkerhetsplan

 

 

                                         

Sikkerhetsplan for Seilforeningen 1928

 Foreløpig versjon, januar 2015.

 

Formål

Seilforeningens virksomhet i Breivig skal utføres under hensyn til person-sikkerhet og risiko.  Ulykker og personskader kan ikke aksepteres. Denne planen skal bidra til at dette oppnås.

Planen er i samsvar med Stavanger kommunes «Handlingsplan for småbåthavner», de forpliktelser som foreningen har påtatt seg gjennom sine avtaler med kommunen og øvrige krav som stilles til virksomheten.

 

Bruk av området

Området skal brukes i henhold til målsettingen om å fremme seilsport og seiling som fritidsaktivitet. Foreningens medlemmer kan ha sine båter i havnen samt drive vedlikehold av båtene og annen tilknyttet aktivitet. Området skal være åpent for allmenn ferdsel i samsvar med avtale med grunneier, Stavanger kommune.

Medlemmene har ansvar for ryddighet og orden ved all aktivitet i havnen. Et velordnet område bidrar til respekt for reglement og bestemmelser og er viktig for holdningen til sikker bruk.

 

Båtplassen

Fortøyning av båter, av- og ombordstigning, lasting og lossing av varer, vask og vedlikehold på båten mens den ligger fortøyd, er alle aktiviteter som også innebærer fare for fall- og klemskader og at personer faller i vannet. Det viktigste forebyggende tiltaket er at foreningen bidrar til en grunnleggende holdning til forsiktighet og årvåkenhet ved slike aktiviteter.

Den enkelte båteier har ansvar for at egen båtplass holdes ved like med henblikk på person-sikkerhet. Dette er et vilkår for å inneha en båtplass og er inntatt i reglementet. Fester som har løsnet, bryggebord som er råtnet osv. må repareres slik at alle konstruksjonene ved båtplassen har sin nødvendige styrke og tiltenkte funksjon. Nødvendig arbeid som den enkelte båteier ikke kan utføre selv, meldes til havnesjefen.  

 

Felles brygger

Det plasseres redningsbøye eller tilsvarende innen rimelig avstand fra enhver båtplass. Disse etterses årlig.

Ved servicebryggen, som kan være vanskelig å entre for person som faller i vannet, er det montert en entringsstige.

Alle brygger skal ved behov spyles rene for grønske for å forebygge fallskader.

Havnen skal kunne fungere som nødhavn, bruken må innrettes etter dette. Båter kan ikke ligge ved servicebryggen over lengre tid.

 

Vognslipp og mastekran

Bruk av disse innretningene innebærer trekking og løfting med store krefter.  Det er avgjørende for sikkerheten at operatøren kjenner til riktig bruk og har forståelse for faremomentene. For å ivareta dette, krever foreningen at operatøren har avgitt en skriftlig egenerklæring som innebærer erkjennelse av ansvar og bekreftelse på tilstrekkelig opplæring og kjennskap til rett bruk. Egenerklæringen må fornyes etter en nærmere angitt gyldighetsperiode (p.t. 4 år). Opplæring skjer gjennom havnesjef eller en annen kompetent person. Også båteier skal avgi egenerklæring som bekrefter forståelse for faremomentene.

Foreningen kan avvise båter som ønsker bruk av vognslipp eller mastekran når vekt eller andre forhold medfører risiko.

Havnesjefen står for periodisk tilsyn av heisespill, kabel, slippvogn og mastekran med henblikk på sikkerhet ved bruk. 

Noen viktige regler:

  • Ingen skal bevege seg på nedsiden av slippvogn mens den er i usikret stilling.
  • Ingen oppholder seg på oppsiden av slippvognen annet enn for rask passering, så lenge det er strekk i kabelen.
  • Veien skal være sperret så lenge slippvognen befinner seg på oppsiden av veien i usikret tilstand.
  • Arbeid på båt som står på slippvogn skal ikke utføres mens vognen er usikret.
  • Mastekran skal ikke benyttes for last med større vekt enn påmalt begrensning (p.t. 200 kg) 

 

Vinteropplag og vårpuss.

Heising av båter med mobilkran og oppstilling i opplagskrybber innebærer store krefter som kan få alvorlige konsekvenser ved uhell. Seilforeningen legger derfor vekt på at disse operasjonene ledes av en kompetent person. Det er likeledes viktig at personell som deltar, er forberedt, forstår operasjonene en deltar i og respekterer ledelsen for operasjonen. Det kreves egenerklæring av båteier.

Selskapet som opererer mobilkran står ansvarlig for eget utsyr og bruken av dette. Grensesnittet mellom mobilkranoperatørens og foreningens ansvar og utsyr skal være avklart.

Båteier har ansvar for at båten stilles opp på en riktig og sikker måte på opplagsplassen. Hjelp kan søkes hos havnesjefen, den som leder heiseoperasjonene eller annet kompetent personell. Anvisninger som blir gitt må følges. Feilaktig oppstilling av båten eller feil bruk av materiellet kan føre til båtvelt og ulykker.

For å styrke sikkerheten ved operasjonene og riktig bruk av utstyret, vil foreningen vanligvis arrangere et forberedende møte forut for heiseoperasjonen.

 Noen viktig regler:

  • Under heising følger heisoperatøren anvisning fra en leder som foreningen har utpekt.
  • Båtene skal stilles opp i krybbene slik produsenten av krybben har angitt. Dette innebærer sikring med tverrstropper og eventuelt tilleggsstøtter.
  • Eier skal føre tilsyn med båt i opplag. Dette er særlig viktig før varslet uvær.
  • Eventuell strømtilførsel skal skje med kabel beregnet for utendørs bruk. 

 

Kjørevei og ferdsel med bil

Veien gjennom området og ut til moloen brukes av medlemmene til persontransport og varetransport i tilknytning til båtlivet og foreningsvirksomheten. Ettersom området også er åpent for turgåere, er det fare for ulykker med bil. Medlemmene henstilles til å vise forsiktighet ved biltransport i havnen.

Kommunen har ansvar for vedlikehold av kjøreveien helt ut til moloen, med tilhørende belysning. Opplagsplassen og parkeringsplassen ved jollehuset er anlagt av foreningen.   

Foreningen ser med uro på økende bruk av fremmede biler i havnen og vurderer begrensende tiltak. 

 

Klubbhuset.

Klubbhuset er utstyrt med ytre belysning ved inngangspartiet og trapper for å styrke sikkerheten ved bruk i den mørke årstiden.

Det er et brannslukningsapparat i hver etasje i klubbhuset. Røking inne er ikke tillatt. 

Ved større nyanlegg og ombygger skal muligheten for universell utforming vurderes slik at fasilitetene kan benyttes av flest mulig.

 

Bekjentgjøring og oppslag.

Styret setter opp plakater og oppslag i den grad det er formålstjenlig for å øke sikkerheten i havnen. Det skal være oppslag om navn og telefonnummer til sikkerhetsansvarlige personer i foreningen og telefonnummer til nødetater.

 

Revisjon.

Sikkerhetsplanen gjennomgås årlig i styret, som vurderer status og eventuelle tiltak. Dette gjøres i tilknytning til en risiko- og sikkerhetsanalyse etter retningslinjer fra Stavanger kommune.

 

 

E-post